Legislació sobre violència de gènere

Legislació sobre violència de gènere

 • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Consagra i garantix a les dones que són o han sigut víctimes de violència de gènere una sèrie de drets amb la finalitat que les mateixes puguen posar fi a la relació violenta i recuperar el seu projecte de vida.

 • Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'Orde de Protecció de les víctimes de la violència de gènere.

 • Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6.912, de 28 de novembre).

 • Llei 7/2012 consolidada.

 • Decret 63/2014, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • Decret 20/2018, de 9 de març, del Consell, de modificació del Decret 63/2014, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions
  i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, en la Comunitat Valenciana.

 • Decret 63/2014 consolidat.

 • Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea, es va publicar en el BOE de 21 de novembre de 2014, en vigor des de l'11 de desembre de 2014.

 • El principi de reconeixement mutu, basat en la confiança mútua entre els Estats membres i consagrat en el Consell Europeu de Tampere com la «pedra angular» de la cooperació judicial civil i penal en la Unió Europea, ha suposat una autèntica revolució en les relacions de cooperació entre els Estats membres, al permetre que aquella resolució emesa per una autoritat judicial d'un Estat membre siga reconeguda i executada en un altre Estat membre, excepte quan concórrega algun dels motius que permeta denegar el seu reconeixement.

  Aixina mateix es regula la transmissió i execució en un altre Estat membre d'una orde europea de protecció. Esta orde és una resolució penal que pot adoptar l'autoritat competent de qualsevol Estat membre en relació amb una mesura de protecció prèviament adoptada en eixe Estat, per la qual es faculta l'autoritat competent d'un altre Estat membre per a adoptar les mesures oportunes a favor de les víctimes o possibles víctimes de delictes que es troben en perill, quan s'hagen desplaçat al seu territori. Esta regulació permet que les mesures de protecció adoptades a favor d'una víctima, l'acompanyen en qualsevol lloc de la Unió Europea a què es desplace, ocasional o permanentment. El causant d'este perill també haurà d'enfrontar-se amb les conseqüències de l'incompliment d'esta orde europea.

  Esta Llei va acompanyada a més d'una Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica del Poder Judicial, que evita les contínues reformes a què esta tindria que veure's sotmesa si la tasca de transposició es realitzara de manera individualitzada.

  Més informació:

 • Llei Orgànica 6/2014, de 29 d'octubre, complementària de la Llei de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial

 • ONU - Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona

 • Llei 4/2015, de 27 d'abril de l'Estatutde la víctima del delicte, que arreplega el catàleg general de drets, processals i extraprocessals, de totes les víctimes de delictes i introduïx previsions que afecten les víctimes de violència de gènere i de tracta de sers humans.

 • Protocol d'actuació davant l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral de l'administració de la Generalitat