Centres de residència per a dones

Centres de residència per a dones

La Generalitat Valenciana disposa d'una Xarxa de Centres Residencials pertanyents a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, amb un total de 381 places distribuïdes en 31 centres, destinats a les dones víctimes de violència de gènere i masclista que, a causa de la greu situació viscuda pels maltractaments patits, la falta de suport familiar i l'absència de recursos personals, necessiten un lloc d'acolliment per a la seua recuperació integral i salvaguarda de la seua integritat física i/o psíquica, per trobar-se en situació de perillositat.

La tipologia d'aquests centres varia entre centres d'emergència, centres de recuperació integral, cases d'acolliment, habitatges tutelats per a dones víctimes de violència de gènere, habitatges tutelats per a dones víctimes d'explotació sexual i tracta, i habitatges per a dones víctimes de violència en situació d'especial vulnerabilitat. Aquests habitatges són d'ubicació protegida i es reparteixen geogràficament en les tres províncies:

 

VALÈNCIA

CASTELLÓ

ALACANT

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA

CENTRES

PLACES

CENTRES

PLACES

CENTRES

PLACES

CENTRES

PLACES

18

197

4

52

9

132

31

381

 

 

Són establiments destinats a acollir i prestar el tractament professional que requerisquen les dones i els seus fills o filles durant un període de temps determinat, sempre que es troben en una situació greu de violència de gènere.

 

El centre albergarà dones nacionals o estrangeres que hagen sigut víctimes de situacions de maltractaments físics i/o psíquics, sempre que la situació ho requerisca per la gravetat dels fets patits, i quan no tinguen un altre recurs d'allotjament alternatiu, no disposen de mitjans econòmics suficients per a poder afrontar la situació de maltractament i córrega perill la seua integritat física i/o psíquica.

 

1.- CENTRE D'EMERGÈNCIA

 

Què és un centre d'emergència?

 

És un centre en què es facilita l'acollida a les dones i als seus fills o filles amb caràcter immediat, i presta l'allotjament, protecció i suport necessari així com la intervenció psicosocial adequada a través d'un equip de professionals.

 

LA SOL·LICITUD I VALORACIÓ D'INGRÉS LA REALITZARAN LES PROFESSIONALS DEL CENTRE DONA 24 HORES DE CADA UNA DE LES TRES PROVÍNCIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

Duració de l'estada

 

El Centre d'Emergència és un recurs de curta estada. Esta no ha de ser superior a 15-30 dies, llevat d'excepcions molt concretes.

 

2.- CENTRES INTEGRALS

 

Que és un centre integral?

 

És un centre on s'allotja i atén temporalment les necessitats de les dones víctimes de violència i els seus fills o filles a càrrec seu; els proporciona un tractament professional integral; promou la seua autonomia personal, i els facilita els mitjans adequats que els permeten refer la seua vida.

 

Característiques i dependència:

 

Els centres integrals són atesos per un equip de professionals compost per psicòloga, treballadora social i educadores.

 

Presten els servicis següents:

 

Allotjament, protecció, manutenció, atenció psicològica, servici d'orientació laboral, servici d'atenció social i atenció de les necessitats educatives, socials, de salut i d'integració que necessiten les dones, així com les seues filles i els seus fills.

 

LA SOL·LICITUD I VALORACIÓ D'INGRÉS LA REALITZARAN LES PROFESSIONALS DEL CENTRE DONA 24 HORES DE CADA UNA DE LES TRES PROVÍNCIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

Duració de l'estada

 

La temporalitat aproximada que s'establix és un període de sis mesos, prorrogable per un període semblant, segons la situació sociofamiliar i emocional de les dones acollides.

 

3.- PIS TUTELAT:

 

Què és un pis tutelat?

 

S'entén per pis tutelat aquell que, en règim d'autogestió, es destina a la convivència de dones que han patit maltractaments; amb menors a càrrec seu, si n'hi ha, i que necessiten acolliment de caràcter temporal per a poder-se integrar amb autonomia suficient en el seu entorn.

 

Duració de l'estada

 

El temps d'estada aproximat és d'un any.